โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
401/180 หมู่ 3 ต.รัญญิก  อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-302928,086-4482308

หน้าแรก >> หน่วยกิจกรรมที่ R5.1 การรู้จักและอวัยวะตามคำสั่ง
หน่วยกิจกรรมที่  R5.1  การรู้จักและอวัยวะตามคำสั่ง
                    
วิธีการฝึก
 1. ครูผู้สอนยืนหรือนั่งด้านหน้าเด็ก อาจมีของเล่นเพื่อให้เด็กร่วมเล่น เพียง 1 ชุดเท่านั้นและของเล่นควรมีชิ้นส่วนหลาย ๆ ชิ้น เช่น สัตว์หลาย ๆ ตัว เพื่อสามารถหยิบใส่กล่องทีละชิ้นได้
 2. สอนให้เด็กมองสบตาและชี้อวัยวะตามแบบครูผู้สอน
 3. ให้เด็กชี้อวัยวะของตนเองตามคำสั่ง เช่น   ชี้จมูก    ชี้แขน   ชี้หู   เมื่อเด็กไม่สามารถชี้ได้ถูกต้อง ครูผู้สอนควรจับมือเด็กชี้ให้ถูกต้องและสอนซ้ำในอวัยวะเดิมนั้น และสั่งให้ชี้เองอีกครั้งหากชี้ได้ ถูกต้องแสดงว่าเด็กเข้าใจและจำได้   
 4. เมื่อเด็กชี้ได้ถูกต้อง ผู้สอนต้องรีบให้รางวัล เช่น คำชม ขนมและลูบหัวทันทีหรือให้สัตว์หรือลูกปัด เพื่อเอาไปใส่กล่องและเริ่มสอนอวัยวะส่วนอื่นเพิ่มทีละ 1 ส่วน จนเด็กสามารถชี้ได้ จึงให้เด็กเริ่ม ชี้อวัยวะที่เด็กสามารถชี้ได้แล้วจึงสอนทบทวนมาอวัยวะส่วนที่สอนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อบ่งชี้ว่าเด็กจำได้
 5. ทำการสอนซ้ำ ๆ เน้นให้มีการสอนโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
 6. ใช้เวลาในการสอน 15นาที หยุดพัก 2-5 นาที และเริ่มสอนต่ออีก 15 นาทีถ้าเด็กไม่มีสมาธิ อาจลดจำนวนเวลาลงได้
 
การวัดผล/ประเมินผล   ประเมินผลตามเป้าประสงค์ระยะสั้น

   ระดับ  1 ไม่สามารถรู้จักและชี้อวัยวะตามคำสั่งได้ถูกต้อง
   ระดับ  2  สามารถรู้จักและชี้อวัยวะตามคำสั่งได้ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่า 4 ส่วน เช่น
                                              คาง คิ้ว  คอ  ข้อศอก ผม  ท้อง  เข่า ไหล่  แก้ม  ก้นลิ้นมือ  เท้า 
                                              ตา  หู  จมูก  ปาก  ฟัน  นิ้วหัวแม่เท้า นิ้วหัวแม่มือ ข้อมือ หัว
                                              เข่า  หัวไหล่  แขน  ขา
  ระดับ  3 สามารถรู้จักและชี้อวัยวะตามคำสั่งได้ถูกต้องทุกส่วน                                                

-   นักเรียนปฏิบัติได้ดีในระดับ 3 สามารถรู้จักและชี้อวัยวะตามคำสั่งได้ถูกต้องทุกส่วนและมีช่วงอายุไม่เกิน 4 - 5 ปี      ถือว่าผ่านเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล 
ในช่วงอายุอื่น ๆ ให้ดูวัดผลตามอายุพัฒนาการ
 

อายุพัฒนาการ
 • อายุ    12-15     เดือน   สามารถชี้อวัยวะได้      1     ส่วน
 • อายุ    18-24     เดือน   สามารถชี้อวัยวะได้     4      ส่วน
 • อายุ     2 - 3      ปี       สามารถชี้อวัยวะได้     10     ส่วน
 • อายุ     3 - 4      ปี       สามารถชี้อวัยวะได้     13     ส่วน
 • อายุ     4 - 5      ปี       สามารถชี้อวัยวะได้     19     ส่วน